Thursday, November 18, 2010

La Ruta - Stage 2 "Sonntag & Grant" 2 & 3


Go to: www.cyclingdirt. org

1.
Federico Ramirez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3:58:19 5.
Milton Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4:12:06
2.
Ben Sonntag WN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4:03:03 6.
Manny Prado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4:15:00
3.
Alex Grant WN . . . . . . . . . . . . . . . . .
4:03:03 7.
Ismael Ventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4:21:28
4.
Luis Leao Pinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4:07:18 8.
Luis Mejia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4:24:04

No comments: